AVB DAV ASS 2011

Ogólne warunki ubezpiczenia dla DAV Alpiner Sicherheits-Service

(Allgemeine Versicherungsbedingungen für Alpiner Sicherheits-Service)

 

1.  Kto jest ubezpieczony?
Ubezpieczonymi są wszyscy członkowie sekcji DAV, o ile w czasie wypadku lub awaryjnej sytuacji w górach należna opłata za członkostwo w DAV jest opłacona lub odpowiadająca kwota za ubezpieczenie została pobrana z konta DAV poleceniem zapłaty. W przypadku członkostwa w więcej niż sekcji (członkostwo-C) ważność ma jedynie ubezpieczenie w ramach członkostwa w pierwszej sekcji.

2.  Jakie aktywności sportowe obejmuje i jaki jest zakres ubezpieczenia?
Ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie całego świata w przypadku sytuacji wymagającej pomocy w górach lub wypadków podczas uprawiania następujących rodzajów sportów jak również podczas wydarzeń organizowanych przez DAV i związanych z nimi ćwiczeniami:

2.1. Wspinaczka górska np.:
– górskie wędrówki;
– wspinaczka;
– wspinaczka skalna i lodowa w naturze lub na do tego przystosowanych ścianach i obiektach wspinaczkowych;
– trekking

2.2. Sporty zimowe np.:
– jazda na nartach (alpejska, nordycka, telemark)
– jazda na snowboardzie
– jazda/chodzenie na skiturach
– jazda na skibobie
– chodzenie w rakietach śnieżnych

2.3. Pozostałe rodzaje sportów alpejskich np.:
– eksploracja jaskiń
– kolarstwo górskie
– pływanie kajakiem
– rafting/canyoning

2.4. Imprezy/wydarzenia organizowane przez DAV lub sekcje DAV np. udział w statutowych wydarzeniach DAV lub jego sekcji

3.  W jakich przypadkach nie przysługuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

3.1. Uprawianiu sportów alpejskich w ramach wyjazdów zorganizowanych poza Europę.
W rozumieniu tej umowy Europa obejmuje wszystkie europejskie państwa (włącznie z Maderą), państwa graniczące z Morzem Śródziemnym jak również Wyspy Kanaryjskie. Wschodnią granicą jest Ural (rzeka i góry), cały region Elbrusu jest również zaliczany.
Ochrona ubezpieczeniowa zachodzi jednakże
a) przy każdym wyjeździe, podróży organizowanym przez DAV lub jego sekcję
b) dopóki przewodnik wycieczek tylko okazyjnie (nie więcej niż 2 razy w roku) i poza zawodowo organizuje wyjazd
c) jeżeli przy samodzielnych podróżach niektóre ich komponenty muszą zostać zakupione poprzez biuro podróży, wyjazd dalej nie uznaje się za wyjazd zorganizowany

3.2.   Ekspedycji

3.3.   Szybownictwa, paralotniarstwa i podobnych sportów lotniczych

3.4.   Szkód, które ubezpieczona osoba spowodowała umyślnie lub poprzez rażącą lekkomyślne zachowanie, w szczególności poprzez nieuwzględnienie zasadniczych, ogólnie przyjętych zasad zachowania w górach

3.5.   Udziału w zawodach narciarskich oraz innych zawodach nieorganizowanych przez DAV

3.6.   Szkód powstałych poprzez strajk, wewnętrzne zamieszki, wojny, pandemie, energie jądrową, areszt i inne interwencje władz danego kraju oraz szkód powstałych w krajach dla których MSZ wydało ostrzeżenia o podróżowaniu.

4. Co oferuje Würzburger Versicherung-AG w ramach ubezpieczenia Alpinen Sicherheits-Service?

4.1. Würzburger Versicherung AG (poniżej krótko: Würzburger) zapewnia ubezpieczonemu podczas uprawiania sportów górskich i wyjazdów w góry (patrz punkt 2) pomoc i doradztwo jak również pokrywa koszty w każdorazowo określanych ramach. Würzburger zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, że spełnione są formalne warunki umowy; usługi i deklaracje pokrycia kosztów wystawione przez Würzburger względnie zlecona przez Würzburger centrala alarmowa jak również wydane świadczenia kategorycznie nie stanowią uznania zobowiązania do udzielenia świadczeń o których stanowi umowa.

4.2. Würzburger zleca czynnej 24 godziny na dobę telefonicznej centrali alarmowej (Assistance-Notrufzentrale) zapewnienie ubezpieczonemu usług wymienionych w dalszej części umowy.

4.3. Zaniedbanie przez ubezpieczonego kontaktu z centralą alarmową może się wiązać z poniesieniem wynikłych z tego powodów dodatkowych kosztów.

4.4. O ile ubezpieczony nie może żądać pokrycia kosztów poniesionych przez Würzburger od Würzburger lub innego ponoszącego koszty to musi on zwrócić Würzburger poniesione koszty w ciągu miesiąca od przedstawienia rachunku.

5.      Jakie koszty koniecznego leczenia zagranicą są zwracane?

5.1. Würzburger zwraca koszty koniecznej pomocy medycznej udzielonej za granicą w nieograniczonej kwocie, przy czym wypadek musiał wystąpić w czasie aktywności sportowej mieszczącej się w ramach warunków tej umowy ubezpieczeniowej. Jako zagranicę nie uznajemy kraju gdzie ubezpieczony zamieszkuje na stałe.
Zwracane są koszty:
a) pomocy ambulatoryjnej
b) środków leczniczych, które zostaną ubezpieczonemu zlecone przez lekarza
c) pobytu i opieki w szpitalu włącznie z kosztami operacji, które muszą być wykonane natychmiastowo
d) koniecznego z medycznego punktu widzenia transportu do innego najbliżej położonego szpitala i z powrotem
e) koniecznych z medycznego punktu widzenia kul ortopedycznych i wynajęcia wózka inwalidzkiego

5.2. W przypadku stałego pobytu w szpitalu Würzburger przekazuje szpitalowi deklarację  pokrycia kosztów w kwocie do 15.000 EUR. Deklaracja nie zawiera automatycznego uznania kosztów usługi. Würzburger przejmuje w imieniu ubezpieczonego rozliczenie z właściwym podmiotem, który poniósł koszty.

5.3. Würzburger pokrywa koszty stacjonarnej opieki, aż do czasu, w którym możliwy jest transport, ale nie dłużej niż do 45 dni licząc od dnia rozpoczęcia leczenia.

6.  Jakie działania bierze na siebie centrala alarmowa (Assistance-Notrufzentrale) przy transporcie chorego z zagranicy lub wewnątrz kraju i które koszty ponosi Würzburger?
Würzburger, po wypadku do którego doszło w ramach uprawiania aktywności sportowych objętych warunkami tej umowy, pokrywa koszty następujących usług:

6.1. Jak tylko lekarz współpracujący z centralą alarmową Würzburger razem z lekarzem opiekującym się ubezpieczonym na miejscu uznają, że z medycznego punktu widzenia transport pacjenta jest sensowny i możliwy to centrala alarmowa organizuje transport poszkodowanego do kraju z zachowaniem odpowiednich z medycznego punktu widzenia środków transportu (włącznie z samolotem służącym do transportu chorych). Ubezpieczony transportowany jest do najbliższego w pobliżu miejsca zamieszkania leżącego i nadającego się do przyjęcia pacjenta szpitala. Würzburger pokrywa koszty transportu i jego organizacji.

6.2. Jeśli ubezpieczony umrze w wyniku wypadku do którego doszło w ramach uprawiania sportowych aktywności objętych warunkami tej umowy to Würzburger na życzenie członków rodziny organizuje pogrzeb zagranicą lub organizuje transport zmarłego do miejscowości gdzie ma być pochowany.
Würzburger pokrywa koszty transportu ubezpieczonego do kraju w przypadku śmierci lub pokrywa koszty pogrzebu zagranicą do kwoty 10.000 EUR.

7.      Jakie koszty ponosi Würzburger w przypadku akcji ratunkowej?

7.1. Würzburger zwraca koszty do łącznej kwoty 25.000EUR za:
a) poszukiwania w celu znalezienia osoby, która może znajdować się w sytuacji wymagającej pomocy, a jej aktualne miejsce pobytu nie jest znane
b) akcje ratownicze przeprowadzane prze służby ratownicze w przypadku gdy ubezpieczony uległ wypadkowi w trakcie uprawiania sportowych aktywności objętych warunkami tej umowy
c) transport do najbliższego szpitala względnie do najbliżej położonej miejscowości jeśli jest to korzystne dla zdrowia ubezpieczonego.

7.2. Zwrot kosztów poszukiwania zaginionej osoby, która w wyniku zaszłych zdarzeń zostaje uznaną za zmarłą ograniczony jest do 5.000 EUR.

7.3.  Ochrona ubezpieczeniowa zachodzi subsydiarnie. To oznacza, że jeśli ubezpieczony  posiada inne ubezpieczenie (ubezpieczenie społeczne, prywatne) świadczenia są realizowane w takim wymiarze, w jakim nie ma obowiązku ich pokryć inne ubezpieczenie.

8. Jakie koniecznie kroki musi podjąć ubezpieczony w przypadku wystąpienia szkody (obowiązki ubezpieczonego)?
Ubezpieczony jest zobowiązany:

8.1. w przypadku wystąpienia wypadku z konieczną stacjonarną opieką szpitalną – o ile to jest możliwe – skontaktować się z centralą alarmową wybierając numer
+49 (0) 89 – 306 570 91;

8.2. przed akcją transportu powrotnego otrzymać na nią pozwolenie od centrali alarmowej Würzburger;

8.3. szkody utrzymać jako możliwie małe i unikać niepotrzebnych kosztów;

8.4. o szkodach niezwłocznie zawiadomić Würzburger;

8.5. szkody i ich rozmiar przedstawić oraz przekazać zgodne z prawdą do Würzburger wszystkie istotne informacje. Jako dowód ma ubezpieczony złożyć oryginalne rachunki i paragony, ewentualnie zwolnić lekarzy  – włącznie z lekarzami z centrali alarmowej  – z klauzuli milczenia względem Würzburger, przyczyny i wysokość przysługującego roszczenia w możliwy sposób udowodnić;

8.6. świadczenia wynikające z inych istniejących ubezpieczeń wykazać oraz rachunki i paragony najpierw przedstawić pozostałym ubezpieczycielom w celu otrzymania rekompensaty.

9.  Kiedy Würzburger wypłaca odszkodowanie?
Kiedy Würzburger potwierdzi podstawy świadczenia i ich wysokość to odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 2 tygodni.

10.  Co się dzieje gdy ubezpieczony ma roszczenia względem osób trzecich?

10.1. Roszczenia wobec osób trzecich zgodnie z regulacjami prawnymi do wysokości przekazanej kwoty przechodzą na rzecz Würzburger o ile ubezpieczony nie ponosi z tego powodu szkody.

10.2. Osoba ubezpieczona jest zobowiązana roszczenie scedować na Würzburger.

10.3. Zobowiązania wobec innych ubezpieczycieli mają pierwszeństwo przed Würzburger. Udział Würzburger w wypłacie odszkodowania nie występuje również wtedy jeśli z ryzykiem w innej umowie podrzędne zobowiązania są uzgodnione. To zachodzi w szczególności dla prawnych zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

10.4.  Würzburger może pomóc ubezpieczonemu o ile wyrazi on taką chęć w wysuwaniu roszczeń (zobacz punkt 10.3).

11. Kiedy osoba ubezpieczona traci prawo do świadczeń  poprzez niedotrzymanie obowiązków (ubezpieczonego) oraz przedawnienia?

11.1. Jeżeli ubezpieczony dopuścił się celowego zaniedbania jednego z obowiązków osoby ubezpieczonej to Würzburger jest zwolniony z obowiązku świadczeń wobec ubezpieczonego; w przypadku rażącego zaniedbania jednego z tych obowiązków Würzburger jest upoważniony w zależności od wagi zaniedbania do odpowiadającego mu zmniejszeniu świadczenia.

11.2. Niewystąpienie rażącego zaniedbania musi udowodnić ubezpieczony. Poza przypadkami oszustwa Würzburger jest zobowiązany do wypłaty świadczenia o ile ubezpiczony udowodni, że zaniedbanie jednego z obowiązków nie było przyczyną wystąpienia lub powstania ubezpieczonego zdarzenia ani powstania lub zakresu kwoty jaką ubezpieczony ma otrzymać.

11.3. Roszczenia wobec ubezpieczyciela przedawniają się po 3 latach, licząc od końca roku, w którym roszczenie powstało i ubezpieczony miał świadomość możliwości dochodzenia roszczenia lub bez rażącej niedbałości powinien ją mieć.

12. Jaki sąd jest właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z umowy oraz prawo jakiego kraju jest obowiązujące?

12.1. Właściwym sądem zależnie od wyboru ubezpieczonego jest Würzburger lub miejscowość w Niemczech gdzie aktualnie osoba ubezpieczona mieszka lub przebywa.

12.2. Obowiązującym prawem jest prawo niemieckie o ile prawo międzynarodowe nie stoi na przeszkodzie.

Sportowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Generali Versicherung AG dla członków sekcji DAV.

 1. Członkowie sekcji DAV są w ramach ASS (Alpiner Sicherheit Service) objęci ochroną ubezpieczeniową  Generali Versicherung AG od następstw wynikających z punktu 2 AVB DAV ASS 2011 sportowych aktywności  zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (AHB Allgemeinen Bedingungen die Haftpflichtversicherung), o ile te aktywności sportowe, ani nie są wykonywane odpłatnie, ani nie wynikają z nieodpłatnej umowy z osobą trzecią, ale są natury prywatnej i wyłącznie we własnym interesie wykonywane.
 2. Objęte ubezpieczeniem są również roszczenia w ramach szkód personalnych i rzeczowych, które wystąpiły w drodze lub przy powrocie z miejsca uprawiania aktywności sportowych opisanych w punkcie  2 AVB DAV ASS 2011 i również od momentu wejścia do opuszczenia środka lokomocji.
 3. Nie objęte ubezpieczeniem jest odpowiedzialność właściciela, posiadacza i kierowcy samochodu, samolotu lub łodzi (z wyjątkiem łodzi wiosłowych i kajaków) za szkody spowodowane z użyciem pojazdu/samolotu/łodzi.
 4. Jeśli członek sekcji DAV posiada już prywatne ubezpieczenie OC to ubezpieczenie Generali Versicherung AG jest ważne tylko wtedy gdy prywatne ubezpieczenie nie obejmuje danego przypadku.
 5. Objęte ubezpieczeniem są również szkody powstałe w wyniku sporadycznego lub przypadkowego prowadzenia grup lub grupy osób, o ile to działanie nie było odpłatne.
 6. Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie. Odszkodowanie wypłacane jest wyłącznie w EUR.
 7. Kwota ubezpieczenia to 2.000.000 EUR dla szkód rzeczowych i osobowych.
 8. Ubezpieczającym i wypłacającym odszkodowanie jest Deutsch Alpenverein e. V., München.
 9. Zgłaszanie szkód: Każda szkoda musi zostać natychmiastowo zgłoszona do:
  Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81731 München.
  Należy podać również numer ubezpieczenia:
  2-GK-85.352.151-6

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków R+V Allgemeine Versicherung AG dla członków sekcji DAV

1.  Członkowie sekcji DAV są w ramach ASS (Alpiner Sicherheit Service) objęci ochroną ubezpieczeniową  R+V Allgemeinen Versicherung AG w przypadku wypadku, który wystąpił w ramach wymienionych w punkcie 2 AVB DAV ASS 2011 aktywności sportowych z uwzględnieniem punktu 3 AVB DAV ASS 2011. Zachodzą warunki R+V Allgemeinen Versicherung 2008 (R+V AUB 2008) obok dodatkowych warunków. Ochrona ubezpieczeniowa składa się z:

1.1. Jednorazowe świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu od minimum 20% jest wypłacane jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczony utracił sprawność fizyczną lub umysłową na poziomie powyżej 20%. Wysokość świadczenia zależna jest od stopnia utraty sprawności. Świadczenie wynosi maksymalnie 25.000 EUR w przypadku całkowitego inwalidztwa.

1.2. Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci w wyniku wypadku wynosi 5.000 EUR. Wypadek – śmierć należy zgłosić R+V Allgemeinen Versicherung niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni pod numerem telefonu:
0180 2 336789

1.3. Dodatkowo pokrywane są koszty pogrzebu do 5.000 EUR, jeśli świadczenie można zakwalifikować zgodnie z punktem 2.10 R+V AUB 2008. Koszty pochówku są świadczone subsydiarnie względem innych np. ubezpieczeń zdrowotnych lub NNW co oznacza, że prywatne ubezpieczenie zdrowotne lub NNW ma pierwszeństwo.

2.  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje cały świat.

3.  Wypadek zachodzi, jeśli ubezpieczony w wyniku nagle działającego z zewnątrz na ciało zdarzeniu niedobrowolnie doznaje uszczerbku na zdrowiu. Drobnych urazów takich jak np. stłuczenia, nadwyrężenia, skręcenia, uszkodzenia zębów, lekkie urazy palców, otarcia nie należy zgłaszać ponieważ nie są one uszczerbkiem na zdrowiu powyżej 20%.

4.  Ubezpieczającym i wypłacającym odszkodowanie jest Deutsch Alpenverein e. V., München.

5.  Zgłaszanie szkód: Każda szkoda musi zostać natychmiastowo zgłoszona do
Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.
Należy podać również numer ubezpieczenia:
405/11/542704705

Informacja od tłumaczących.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby tłumaczenie jak najwierniej oddawało treść napisanej w języku niemieckim umowy, ale nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jej zgodność z oryginałem.